Wątki
menu      Co to jest pożyczka?
menu      Rover 400 ile ma pasków rozrządu
menu      Rover 75 ile ma moment obrotowy
menu      Rozrząd Vectra ISUZU co ile
menu      Rossmann ile płacą
menu      rownolegloboki zdjęcia
menu      równoległobok własności
menu      rozciaglosc rownoleznikowa
 • zawor sterujacy turbina pierburg
 • peklowanie miesa na mokro
 • jak sprawdzic date produkcji w ps3
 • gaz ale nie do kuchni
 • planeta slonce
 • Co to jest pożyczka?

  Temat: Geometria analityczna - zadania
  " />Witam. Potrzebuje rozwiązań do zadań, z którymi nie mogę dać sobie rady:(
  Zadanie 1
  Punkty A=(2,1), B=(6,3) i C=(7,6) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD. Oblicz współrzędne wierzchołka D.

  Zadanie 2
  Napisz równanie okręgu, do którego należą punkty A=(1,1), B=(5,3) i C=(4,-2).

  Zadanie3
  Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-1,3), B(3,5), C(1,7). Oblicz obwód trójkąta, którego wierzchołkami są środki boków trójkąta ABC.

  Zadanie 4
  Znajdź obraz okręgu (x-1)^2 +(y+2)^2=25 w symetrii względem osi OY.

  Zadanie 5
  Jakim trójkątem jest trójkąt ABC, jeżeli A=(-3,1), B=(-2,-3), C=(1,2).

  Zadanie 6
  Dane są punkty A(1,2), B(3,-1), C(8,-4). Wyznacz punkt D tak, by AC=1/2*BD+3*AB
  Dla wyznaczonego punktu D podaj interpretacje geometryczna powyższej równości konstruując odpowiednie wektory.

  Pozdrawiam.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=60092  Temat: odcięte, rzędne, równania dwóch prostych
  " />1. Tak się mówi na x (odcięta) i y poprostu. No masz powiedzmy punkty, których współrzędne x tworzą ciąg arytmetyczny :

  No ale wiadomo, że leżą na prostej, więc :


  Przy czym :

  więc mamy :

  I to samo jeśli się odejmie y3 - y2.

  c.n.d.

  Można to zrobić dużo szybciej korzystając z liniowości funkcji

  2. Znajdź prostą, która zawiera przekątną równoległoboku (przechodzi przez A=(3,3) i S=(-1,-2) ) :

  Znajdź punkt na tej prostej, który będzie przeciwległym wierzchołkiem do A=(3,3). Skorzystaj sobie z symetrii, wektorów czy co tam lubisz.

  Jak masz ten punkt to znajdź 2 proste które go zawierają i są jednocześnie równoległe do podanych prostych (ten sam współczynnik kierunkowy).

  3.

  Te proste przecinają się w pkt (-1,-1). Zrób tak żeby prosta z parametrem też przez niego przechodziła i będzie git
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=107208


  Temat: równoległobok w układzie współrzędnych
  " />Narysuj w układzie współrzędnych równoległobok, mając dane:

  a) znajdź jego obraz w symetrii względem osi oraz punktu
  b) podaj współrzędne wektorów zawierających przekątne równoległoboku.
  c) znajdź równanie i prostej do niej równoległej przechodzącej przez punkt .
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=212604


  Temat: Trapez - współrzędne punktu
  " />Trapez równoramienny nie może być równoległobokiem. Wg definicji: "Trapez równoramienny jest to trapez, mający symetrii, przechodzącą przez środki podstaw (i będącą zarazem ich symetralną). Ramiona takiego trapezu są równej długości. Kąty między ramionami a daną podstawą są sobie równe." Więc tylko ta druga odpowiedź jest prawidłowa.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=174689


  Temat: Równanie prostej i okręgu cz.2
  " />1. Dane są trzy wierzchołki równoległoboku ABCD: A(-5,4) B(3,2) C(9,1). Oblicz współrzędne wierzchołka D i pole równoległoboku. W tym zadaniu oczywiście równanie prostej AB wyznaczyłam: y=-x+. Wiem, że AB jest równoległa do CD, ale nie wiem jak z tym dalej ruszyć, mam jakieś zaćmienie...
  2. Punkty A(0,-5) oraz D(-3,-1) są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD, którego osią symetrii jest prosta k:x+2y=0. Oblicz współrzędne wierzchołków B i C oraz pole tego trapezu. Tego kompletnie nie wiem jak zrobić.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=190584


  Temat: Równanie prostej i okręgu cz.2
  " />1.
  Wyznaczymy wektor : punkt B jest oddalony od punktu A o 8 jednostek w prawo i 2 w dół, zatem:
  .
  Jest to równoległobok, więc zachodzi równość:
  .
  Współrzędne punktu D niech nazywają się .
  Wektor ma, przy takich oznaczeniach, współrzędne:
  .
  Z nierówności otrzymujemy:
  .
  Mając współrzędne wszystkich wierzchołków, możemy łatwo obliczyć pole równoległoboku. Podzielimy go na dwa jednakowe trójkąty: ABC i ACD. Pole trójkąta o danych wierzchołkach A,B i C możemy obliczyć ze wzoru:
  .
  Więc pole równoległoboku ABCD jest równe:
  .

  2.
  symetrii trapezu równoramiennego dzieli podstawy figury na połowy. Więc gdy przetnie podstawę AB w punkcie E, a podstawę CD w punkcie F, to zachodzą równości:

  oraz
  .
  Możemy wyznaczyć punkty E i F. Znamy równanie osi symetrii, a korzystając z faktu, że podstawy są prostopadłe do owej i przechodzą przez dane punkty (A,D), otrzymujemy równania:

  Wyznaczamy E (punkt przecięcia AB i prostej k)

  i punkt F:
  .
  Wracając do , mamy:

  oraz do :
  .
  Pole wyliczamy analogicznie do zadania 1.

  Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu rachunkowego.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=190584


  Temat: Zadania z funkcji!
  " />Witam serdecznie ! :]
  Otóż mam problem z kilkoma zadaniami, jesli mozna to bardzoo bym prosił, to dla mnie bardzo wazne !!
  Zad 1.
  Wartość wyrażenia jest równa.
  Zad 2.
  Wyrażenie 4 pierwiastek 3√6 jest równe.
  Zad 3.
  Oblicz wartość wyrażenia
  Zad 4.
  Oblicz wysokość trapezu równoramiennego o ramionach długości 10cm i podstawach długości 8cm i 20 cm. Wykonaj odpowiedni rysunek
  Zad 5.
  Punkty A = (1, -2), B = (4, -2), C = (6, 1) są wierzchołkami równoległoboku. Wyznacz współrzędne czwartego wierzchołka tego równoległoboku i jego obwód.
  Zad 6.
  Punkty A = (-1, -2), B = (1,1), C= (-1,4), D= (-3,1) są wierzchołkami rombu. Znajdź obraz tego rombu w symetrii względem osi y, a następnie otrzymaną figurę przekształć w symetrii względem osi x. Podaj współrzędne wierzchołków rombu po pierwszym i po drugim przekształceniu.


  Z góry dziękuję
  Strasznie bym byl wdzięczny jakby znalazł się ktoś kto umie to zrobic

  Postaraj się pisać w Tex'ie
  Lady Tilly
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=34557


  Temat: 2 zadania o prostej
  " />2.  Te dwie proste przecinają się w punkcie (nazwijmy go A) o współrzędnych (1;-3).
  Znajdź wzór prostej przechodzącej przez punkty A i S - będzie to symetrii tego równoległoboku, oblicz odległć między nimi i znajdź na tej prostej punkt A'. Pozostaje wyznaczyć równania prostych równoległych do podanych, przechodzących przez punkt A'.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=95808


  Temat: Nowe zadania do przygotowania na konkurs.
  " />Witam! Już miałem temat o moich zadaniach o to kolejne. Dużo zadanek zrobiłem sam ale z tymi nie mogę sobie poradzić. Proszę o pomoc!

  1. Samochód osobowy jedzie z prędkością 60 km/h. Koło samochodu ma średnice
  60 cm. Ile pełnych obrotów wykona to koło w ciągu minuty?

  2. Wartość wyrażenia wynosi...

  3. Woda morska zawiera soli. Ile kilogramów wody słodkiej trzeba dodać do 50 kg wody morskiej, aby zawartość soli wynosiła ?

  4. Stoisz na stromym brzegu, na wysokości 30 m nad woda. Widzisz żaglówkę pod
  katem 300 do poziomu wody. Jak daleko od brzegu jest ta żaglówka?

  5. W butelce jest 0,4 l zagęszczonego soku wiśniowego. Ania i Basia pija codziennie po
  dwie szklanki napoju, rozcieńczając sok woda w proporcji 1:9. W szklance mieści się
  200 ml napoju. Wynika stad, że soku wystarczy dziewczynkom na...

  6. Suma dwóch liczb równa się 30, a różnica kwadratów tych liczb wynosi 120. Znajdź
  te liczby.

  7. Dany jest równoległobok ABCD. Przekątne przecinają się w punkcie S pod katem
  i ich długości wynoszą a i 2a. Oblicz długości boków równoległoboku.

  8. Dla jakich wartości k i m obrazem punktu A = ( 3k + 1 , 3 ) w symetrii względem osi
  odciętych jest punkt B = ( k + 1 , m )?
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=99404


  Temat: Nowe zadania do przygotowania na konkurs.
  " />8. Dla jakich wartości k i m obrazem punktu A = ( 3k + 1 , 3 ) w symetrii względem osi
  odciętych jest punkt B = ( k + 1 , m )?


  4. Stoisz na stromym brzegu, na wysokości 30 m nad woda. Widzisz żaglówkę pod
  katem do poziomu wody. Jak daleko od brzegu jest ta żaglówka?


  7. Dany jest równoległobok ABCD. Przekątne przecinają się w punkcie S pod katem
  i ich długości wynoszą a i 2a. Oblicz długości boków równoległoboku.


  Jeden z boków któjkąta ASD jest równy połowie drugiego i kąt między nimi jest równy , więc jest to trójkąt prostokątny.

  Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ASD


  Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABD

  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=99404


  Temat: Równiania prostych, współrzedne wierzchołków
  " />Witam mam wielką prośbe aby pomóc mi rozwiązać te zadanka które zaraz podam. Od razy dziękuje za udzieloną mi pomoc

  zad 1)
  Punkty A=(-2;0), B=(6,6) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC
  a) wyznacz równanie wysokości trójkąta poprowadzoną z wierzchołka C
  b) oblicz pole trójkąta oraz pole koła wpisanego w ten trójkąt
  Zad2)
  Dwa boki równoległoboka zawierają się w prostych
  m: x-y+1=0 i l: 3x+2y-12 = 0
  przekątna równoległoboku przecinają sie w punkcie P=(6,4)
  a) wyznacz równania prostych zawierających pozostałe boki równoległoboku
  b) oblicz współrzędne wierzchołków równoległoboku i jego pole
  Zad 3)
  punkt A=(2,3) jest wierzchołkiem prostokąta ABCD. Punkt S= (3,1) jest środkiem Ab. Jedna z osi symetrii prostokąta ma równanie 2x+y+3=0. Wyznacz współrzędne wierzchołków BCD

  Za rozwiązanie tych zadań jeszcze raz dziękuje

  Nie stosuj słów typu "pomoc" w temacie.
  Justka.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=94411


  Temat: Przekształcenia wykresów funkcji
  " />4.
  wykres funkcji przekształcono przez:
  a) symetrie środkową względem punktu i otrzymano wykres funkcji gpodaj jakim wzorem się ona wyraża
  b) symetrie środkową względem osi i otrzymano wykres funkcji h
  podaj jakim wzorem się ona wyraża
  c) symetrie środkową względem osi i otrzymano wykres funkcji k
  podaj jakim wzorem się ona wyraża

  5.
  w trójkącie dane są gdzie D to odcinek boku AC
  a) oblicz długość środkowej BD
  b) oblicz współrzędne wierzchołka c
  c) oblicz współrzędne punktu E tak aby figura była równoległobokiem
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=210925


  Temat: problem z 2 zadaniami z analitycznej trapez oraz łamana
  " />witam serdecznie mam problemik z dwoma zadankami z analitycznej jeżeli ktoś mógłby pomóc będę wdzięczny

  zadanie 1
  Punkty: A=(1,3) B=(2,-2) C=(3,4) są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD nie będącego równoległobokiem, w którym AB || CD

  a)napisz równanie osi symetrii tego trapezu
  b) oblicz pole tego trapezu
  c)czy w ten trapez można wpisać okrąg.odpowiedz uzasadnij

  zadanie 2
  dane są punkty A= (0,0) B=(5,-2). Na prostej o równaniuy=3 wyznacz punkt C,tak aby łamana ACB miała najmniejszą długość
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=71700


  Temat: Zdania z czworokątów
  " />Witam. Mam takie dwa zadanka i niewiem jak je wykonać:

  1.Narysuj równoległobok o bokach o długości 9 cm i 12 cm i podziel go dwoma odcinkami na trzy przystające równoległoboki. Oblicz obwody otrzymanych równoległoboków. Ile rozwiązań ma to zadanie?

  2. Narysuj romb o przekątnych równych 8 cm i 6 cm
  a)Zaznacz osie symetrii tego rombu
  b)Oblicz Obwód rombu.

  Prosze o pomoc w tych zadaniach
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=107416


  Temat: 4 zadania z planimetrii
  " />Witam! Prosze o pomoc w ponizszych zadaniach. Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam

  zad1.
  W jakim stosunku wysokość prostopadła do przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym dzieli tę przeciwprostokątną, jeżeli jedna z przyprostokątnych jest dwa razy dłuższa.

  zad2.
  Prosta o równaniu 2y-x=0 jest osią symetrii trójkąta ABC. Ponadto A=(8,4); B=(4,-3). Wyznacz współrzędne wierzchołka C, miarę kąta ABC i pole trójkąta ABC

  zad3
  Dany jest równoległobok o parametrach: bok b = 4 cm, krótsza przekątna d = 2 cm a kąt między nimi 30 stopni. Oblicz drugi bok równoległoboku, jego wysokość, kąty i pole.

  zad4
  Dany jest trójkąt ABC. Wiedząc, AC=3cm, AB=6cm i kąt CAB wynosi 45 stopni, oblicz pozostałe boki oraz kąty i pole trójkąta ABC.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=13014


  Temat: Figura [2 zadania (podobne)]
  " />
  ">Jeżeli to co napisałaś jest dobrze to jak ja mam to narysować ? Albo niech ktoś pokaże szkic jak to ma wyglądać i powie co i jak
  Nie wierzę, że nie umiesz narysować trapezu równoramiennego i równoległoboku...
  A jeśli nie umiesz, to otwórz podręcznik od matematyki na geometrii, myślę, że jakiś rysunek by się znalazł...
  A co do osi/środka symetrii, to środek w równoległoboku - miejsce przecięcia się przekątnych, w trapezie równoramiennym - odcinek łączący środki podstaw.
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=28874


  Temat: Punkty A,B,C,D są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku,któ
  " />1. Punkty A,B,C,D są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku,którego przekątne przecinają się w punkcie S.Oblicz długości przekątnych AC i BD oraz obwód L równoległoboku ABCD , gdy:
  a) A=(3,8) , B=(-1,4), S=(1,5)
  b) A=(-2,-4), d=(1,-8), S=(-3,0)

  2. Punkty A=(-4,-5), B=(8,0), C=(13,12) D=(1,7) są wierzchołkami czworokąta ABCD
  a) Sprawdź czy czworokąt ABCD jest rombem
  b) Oblicz pole P czworokąta ABCD

  3. Punkty ( ,) i C (,) są przeciwległymi wierzchołkami rombu ABCD.Wyznacz
  a) równanie prostej zawierającej przekątną AC
  b) równanie prostej zawierającej przekątną BD

  4. Punkty A=(3,0), B=(9,6) i D=(3,3) są wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD w którym bok AB jest równoległy do boku CD
  a) Wyznacz współrzędne wierzchołka C
  b) Oblicz pole P tego trapezu
  c) Napisz równanie osi symetrii tego trapezu...


  Prosze o wszelkiego rodzaju wskasówki, naprowadzenia, wzory z których mam skorzystać...
  Jestem noga jeżeli chodzi o geometrie...
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=186806


  Design by flankerds.com